REPORT CHINA MEMBERS

 • Yuhong Liu,

  Co-Chair EC

  RePORT China

 • Jingtao

  Gao

  RePORT China

 • Qian

  Gao

  RePORT China

Jingzhou Chest Hospital
Jinhong Liu

Jian Zhao
Fuzhou Pulmonary Hospital of Fujian
Xiaohong Chen
Youfei Lin

The Fifth People’s Hospital of Suzhou
Meiying Wu

Peijun Tang
Tianjin Haihe Hospital
Shifeng Shao

Zaoxian Mei

The Third People's Hospital of Zhenjiang
Hongqiu Pan

Yifan Zhong

Changsha Central Hospital

Chunxiang Li

Shipeng Cao

Beijing Chest Hospital, Capital Medical University

Mengqiu Gao

Rongmei Liu

© 2020 RePORT International Consortia | www.reportinternational.org | contact us