Listed here are presentations given by RePORT International investigators or associates at external events. Presentations associated with annual RePORT International meetings are located here.

Displaying 1 - 10 of 10
Author(s):
Dolla CK, Paradkar M, Gupte A, Thiruvenkadam K, Gupte N, Kulkarni A, Balasubranian U, Hanna LE, Dhanasekaran K, Bharadwaj R, Shivakumar SVBY, Gaikwad S, Meshram S, Kohli R, Lokhande R, Thomas B, Kinikar A, Swaminathan S, Mave V, Gupta A, Chandrasekaran P

Abstract Presentation.

Author(s):
Mave V, Chandrasekaran P, Paradkar M, Gupte A, Pradhan N, Kannan GN, Shivakumar SVBY, Kulkarni V, Dhanasekaran K, Subramanyam B, Selvaraju S, Murali L, Bharadwaj R, Gaikwad S, Meshram S, Kinikar A, Hanna LE, Swaminathan S, Gupte N, Gupta A.

Abstract Presentation.

Author(s):
Selvaraju S, Thiruvenkadam K, Paradkar M, Marinaik SB, Bharadwaj R, Rajagopalan S, Gaikwad S, Pattabiraman S, Kinikar A, Sivaramakrishnan GN, Meshram S, Hanna LE, Lokhande R, Dhanasekaran K, Gupte A, John S, Gupte N, Thomas B, Kukarni V, Ayyanu S, et al

Abstract Presentation.

Author(s):
Tornheim JA, Ganatra S, Deluca A, Banka R, Rodrigues C, Gupta A, Udwadia ZF

Abstract Presentation.

Author(s):
Chawla PK, Lokhande RV, Naik PR, Dherai AJ, Udwadia ZF, Mahashur AA, Soman R, Patel J, TF Ashavaid

Abstract Presentation.

Author(s):
Dhanasekaran K, Chandrasekaran P, Paradkar M, Marinaik SB, Gupte A, Dolla CK, Joseph B, Subramanyam B, Sivaramakrishnan GR, Thiruvengadam K, Gupte N, Rajagopal S, Pradhan N, Selvaraju S, Kulkarni V, Hannah LE, Nayakam R, Suryavanshi N, et al

Abstract Presentation.

Author(s):
Shruthi BS, Liu J, Kumar NP, Babu S, Sivakumar S, Menon PA, Sathyavani K, Kornfeld H, Viswanathan V

Abstract Presentation.

Author(s):
Kumar NP, Moideen K, Viswanathan V, Shruthi BS, Sivakumar S, Menon PA, Kornfeld H, Babu S

Abstract Presentation.

Author(s):
Moideen K, Viswanathan V, Shruthi BS, Sivakumar S, Menon PA, Kornfeld H, Babu S, Kumar NP

Abstract Presentation.

Author(s):
Eisenberg RE, Mowry WB, Sahu S, Roy G, Ellner JJ, Pleskunas J, Amsaveni S, Sarkar S, Hochberg NS, Reddy D

Abstract Presentation.